Reklamačný poriadok

internetovej nákupnej galérie www.lunzo.sk

Ako vyplýva z Všeobecných obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ internetovej galérie spoločnosť Lunzo s.r.o. sprostredkovateľom kúpy tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim z Ázie, a to tak, že táto spoločnosť sprostredkúva Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov, t.j. objedná za ne tovar u Dodávateľa a zaplatí za ne kúpnu cenu, prípadne tovar reklamuje.

S ohľadom na vyššie uvedené, nemožno u Prevádzkovateľa reklamovať:

a) kvalitu a akosť tovaru,

b) súlad tovaru s českými či európskymi normami a štandardmi.

 

Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za vadu tovaru a za prípadnú škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s ázijským Dodávateľom tovaru.

U Prevádzkovateľa je možné reklamovať:

a) nedodanie tovaru,

b) oneskorenie s dodaním tovaru,

c) dodanie iného tovaru,

 

To všetko za podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Lunzo s.r.o. pre použitie internetovej galérie www.lunzo.sk.

U nedodanie tovaru je možno riešiť reklamáciu:

a) výzvou na opätovné objednanie tovaru; Prevádzkovateľ na svoje náklady objedná tovar opätovne

b) výzvou na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené

 

Pričom v prípade, že Kupujúcim nie tovar doručený do 90 dní od uskutočnenia objednávky (ktorou sa rozumie doručenie výbere tovaru na internetovej galerii Sprostredkovateľa Kupujúcim Sprostredkovateľovi a súčasnej úhrady sumy predstavujúce súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa na účet Sprostredkovateľa), môžu Kupujúci požiadať Sprostredkovateľa o vrátenie peňazí v plnej výške alebo o opätovné objednanie tovaru od Dodávateľa. Peniaze sa v takom prípade vracia na bankový účet, ktorý za tým účelom Kupujúci oznámia.

 

Reklamovať možno e-mailom: info@lunzo.sk alebo písomne ​​na adresu prevádzkarne: Lunzo, Zbrojnická 1, 301 00 Plzeň.

Reklamácia sa podáva na riadne a čitateľne vyplnenej Reklamačným protokolu.

 

Prevádzkovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu poskytnutej služby. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

U oprávnených reklamácií sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť peniaze na účet uvedený v reklamácii do piatich pracovných dní po vybavení reklamácie. Peniaze nemožno vrátiť v hotovosti, iba prevodom na účet.

> Reklamačný protokol k stiahnutiu tu.

Reklamácia ďalej upravená vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré si prosím pozorne prečítajte.