Podmienky ochrany osobných údajov

Úvodná strana Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod

Ďakujeme, že využívate služby našej nákupnej galérie Lunzo.sk. V rámci našich služieb pre Vás zabezpečujeme tovar z celej Európy a Ázie, ktoré inde ľahko nezoženiete.

Aby sme pre Vás mohli zabezpečiť dodanie tovaru objednaného v našej nákupnej galérii, musíme pre vybavenie objednávok získavať a spracovávať Vaše osobné údaje. Aby sme Vás mohli efektívne informovať o novinkách v našom katalógu produktov, spracovávame aj ďalšie Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom. Zároveň pre nás však je a vždy bude dôležitá ochrana Vášho súkromia i bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Cieľom tohto dokumentu je transparentne vysvetliť, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a používame Vaše osobné údaje a zároveň popísať, aké kontrolné opatrenia a možnosti máte k dispozícii v súvislosti s Vašimi právami na ochranu osobných údajov.

 

SPRÁVCA

Za "Lunzo" a jej ďalšie jazykové mutácie sa v týchto podmienkach označuje správcu osobných údajov, ktorý je tiež prevádzkovateľom internetovej nákupnej galérie Lunzo.sk, spoločnosť Lunzo s.r.o., so sídlom Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 066 67 678.

 

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov sú vydané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("GDPR").

Lunzo prehlasuje, že dodržiava všetky pravidlá ochrany osobných údajov vyplývajúce z GDPR. Právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov sa rozumie predovšetkým GDPR a právne predpisy, ktoré sú súčasťou českého právneho poriadku, vrátane príslušných medzinárodných zmlúv a právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

Poverenec pre ochranu osobných údajov a citlivé údaje

Lunzo nevymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov, keďže takáto povinnosť podľa GDPR spoločnosti nevznikla.

Nespracovávame citlivé osobné údaje (osobitné kategórie osobných údajov) a ani čísla platobných kariet.

 

Predmet činnosti Lunzo

Lunzo je spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom ponúka sprostredkovanie dodania tovaru od dodávateľov tovaru z EÚ a mimo EÚ, predovšetkým Číny.

Rozsah ponúkaných služieb sa môže v priebehu času meniť. V prípade, že dôjde k zmene a novo poskytované služby budú mať zásadný vplyv na tieto Podmienky ochrany osobných údajov, tak Lunzo zaktualizuje týchto podmienok (pozri bližšie Zmeny Podmienok ochrany osobných údajov).

 

Aké osobné údaje, z akého dôvodu a na akú dobu zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame v súvislosti s/so:

1. vytvorením zákazníckeho účtu. Prihlásenie k Vášmu účtu je možné na základe vykonanej registrácie po zadaní e-mailu a hesla, príp. sa môžete prihlásiť prostredníctvom Vášho Google účtu. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s registráciou je plnenie zmluvy a vykonávaní opatrení prijatých pred jej uzatvorením;
2. zasielaním newslettera. Ak ste neodmietli zasielanie newsletteru (princíp opt-out) prostredníctvom príslušného tlačidla, príp. ste v rámci svojho účtu súhlasili s newsletterom (princíp opt-in), môžeme Vám zasielať informácie o novinkách, akciách a zľavové kupóny. Kedykoľvek v budúcnosti sa môžete z odberu newsletterov odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného v správe (e-mail /
3. vybavením objednávky (odoslanie a zaplatení). Keďže máte záujem o ponúkaný tovar, budeme spracovávať Vaše údaje z dôvodu plnenia zmluvy o sprostredkovaní predaja;
4. odoslaním otázky / požiadavky na náš e-mail alebo prostredníctvom helpdesku;
5. odoslaním zákazníckeho hodnotenia;
6. vybavovaním reklamácie;
7. zavolaním na našu infolinku;
8. návštevou a používaním našich webových stránok.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame v nasledujúcom rozsahu:

 1. email, heslo, Google ID (pri prihlásení Google účtom) pre vytvorenie zákazníkov;
 2. email, IP adresa, logami na prihlásenie a odhlásenie pre zasielanie newsletteru;
 3. meno, priezvisko, email, telefón, adresa fakturačná / doručovacia (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, krajina) a číslo bankového účtu vr. informácií o cene a vybranom tovar pre vybavenie objednávky;
 4. email vr. oznámených informácií pre vybavenie Vášho otázky / požiadavky:
 5. meno, priezvisko, email, text príspevku (hodnotenie) pre zákaznícke hodnotenie našich služieb / tovaru:
 6. meno, priezvisko, adresa a číslo bankového účtu pre vybavenie reklamácie;
 7. číslo objednávky, dátum a čas hovoru a prepis najdôležitejších informácií z hovoru, príp. ďalšie údaje, ktoré nám počas hovoru oznámite, aby sme k Vašej spokojnosti vybavili Vaša otázka / požiadavka;
 8. cookie súbory pre návštevu a používanie našich webových stránok, príp. tiež pre remarketing, ak ste s cookies súhlasili (pozri bližšie zásady cookies, ktoré sú dostupné tu).

 

K čomu osobné údaje zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely:

 1. uľahčenie / urýchlenie nákupu prostredníctvom zákazníckeho účtu;
 2. zasielanie zaujímavých ponúk;
 3. vybavenie objednávky (odoslanie a zaplatení) a aj z dôvodov účtovných a daňových predpisov;
 4. vybavenie otázky / požiadavky;
 5. zákaznícke hodnotenie služieb / tovaru (údaje vložené do recenzií, produktových diskusií);
 6. vybavení reklamácie;
 7. vybavenie otázky / požiadavky oznámeného prostredníctvom infolinky;
 8. prispôsobenie / fungovanie našich webových stránok (pozri bližšie zásady cookies, ktoré sú dostupné tu).

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 1. Právo na prístup - môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme Vám oznámili, ktoré údaje o Vás spracovávame;
 2. Právo na opravu - môžete nás požiadať, aby sme zmenili alebo aktualizovali Vaše osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné;
 3. Právo na výmaz - môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme osobné údaje vymazali. V prípade, že požiadate o výmaz, Vaše osobné údaje vymažeme ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) spracovanie nám neukladá zákonná povinnosť;
 4. Právo na obmedzenia - v prípade, že požiadate o obmedzení spracovania, Vaše osobné údaje znepřístupníme, dočasne odstránime či uchováme alebo vykonáme iné úkony spracovania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva;
 5. Právo namietať - možnosť kedykoľvek namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané za účelom ochrany oprávnených záujmov. V prípade, že nedokáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončíme bez zbytočného odkladu. Ak je hlavná podstata Vašej námietky namierená proti zasielanie newsletterov, použite prosím odkaz uvedený v pätičke newsletteru, ktorý ste od nás dostali na odhlásenie odberu obchodných správ a spracovanie osobných údajov na tento účel;
 6. Právo na prenosnosť údajov - v prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré automatizovane spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov;
 7. Právo nebyť predmetom automatického rozhodovania - právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného iba na automatickom rozhodovaní, vrátane profilovanie, ak by dané rozhodnutie na Vás malo právny účinok alebo viedlo k vzniku podobne významného účinku. Pri spracovaní spoločností Lunzo nedochádza k automatizovanému rozhodovania;
 8. Právo odvolať súhlas - ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
 9. Právo podať sťažnosť dozornému úradu - www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv budeme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietneme. O takomto postupe by sme Vás informovali.

Pri realizácii Vašich práv alebo žiadostí o zrušenie Vášho účtu sa na nás obracajte e-mailom na info@lunzo.sk alebo na adresu sídla spoločnosti Lunzo. Správca si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

 

Uchovanie a vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní ako správcu osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä daňových a účtovných, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná.

Osobné údaje spracovávané na účely registrácie vymastíme, akonáhle nás kontaktujete so žiadosťou o zrušenie Vášho účtu.

Na vašu žiadosť vymažú alebo anonymizujú osobné údaje tak, aby Vás už ďalej neidentifikovali, ak však nie sme zo zákona povinní si určité osobné údaje ponechať, vrátane nasledujúcich situácií:

ak v súvislosti s Vaším účtom existuje nevyriešená záležitosť, ako napríklad nevybavená objednávka, reklamácia, nedoriešený problém v helpdesku;
tam, kde sa požaduje, aby sme uchovávali osobné údaje na základe právne, daňové, auditu alebo účtovné povinnosti, a / alebo
tam, kde to je nutné z dôvodu našich legitímnych (oprávnených) záujmov, ako je napr. uplatňovanie alebo obrana našich právnych nárokov (napr. súdny spor či správne konanie) alebo prevencia proti podvodom.

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Máme záväzok chrániť osobné údaje našich zákazníkov. Realizujeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti Vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že žiadny systém nie je nikdy úplne bezpečný. Prijali sme rôzne opatrenia vr. pseudonymizace, šifrovanie, určenie prístupu k údajom a stanovenie doby uchovávania, ktoré majú zabrániť neoprávnenému spracovaniu.

Ochranu zákazníckeho účtu zaisťuje heslo, takže Vám odporúčame používať jedinečné a silné heslo, obmedziť prístup k Vášmu počítaču a prehliadači a po ukončení používania portálu sa vždy odhlásiť.

 

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnutá iným, v závislosti od účelu, pre ktorý sú spracovávané. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané

predajcom / výrobcom tovaru za účelom realizácie objednávky, napr. Alibaba Group
Binjiang District, 310 052, Čína;
spoločnostiam vydávajúcim platobné karty a poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb;
prepravcom na účely dodania Vami objednaného tovaru;
ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania dát;
tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom za účelom spracovania zákonných povinností .;
štátnym orgánom napr. polícia.
Ak tretie osoby spracovávajú Vaše údaje a ak sa nejedná o spracovateľa osobných údajov, nenesieme za tieto spracovanie zodpovednosť. Táto spracovanie sa riadi príslušnými zásadami spracovanie osobných údajov týchto tretích osôb.

 

Prenos osobných údajov mimo EÚ / EHP

V súvislosti s vybavením objednávky sú Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje (telefón a e-mail) odovzdané mimo EÚ / EHP do Číny, Hong Kongu alebo Singapuru (rozsah týchto krajín môžeme aktualizovať v závislosti na tom, v ktorých krajinách sa nachádza predajcovia, ktorých tovar nájdete v našej nákupnej galérii), a to na základe špecifickej výnimky podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR, lebo odovzdanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť zmluvu o sprostredkovanie nákupu tovaru uzavretú s Vami.

Beriete na vedomie, že v týchto tretích krajinách nemusí tamojšie zákony zaručovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako v EÚ a spoločnosť Lunzo nie je schopná ovplyvniť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi spracovávanými mimo EÚ / EHP; urobili sme však maximum, aby sme týmto spôsobom odovzdávali iba údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

Zmeny Podmienok ochrany osobných údajov

Tieto podmienky môžeme príležitostne zmeniť. Ak urobíme podstatné zmeny týchto podmienok, upozorníme Vás na tieto zmeny, napr. Formou dobre viditeľného upozornenie na našich webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu. Preto si prosím nezabudnite upozornenie ohľadom zmeny Podmienok ochrany osobných údajov pozorne prečítať.

 

Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 24.8.2021