Obchodné podmienky

Úvodná strana Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia, Zmluva o sprostredkovaní


1.1. Prevádzkovateľom internetovej galérie Lunzo.sk je spoločnosť Lunzo s.r.o., IČO: 066 67 678, so sídlom: Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Ktorá sprostredkováva záujemcom (Kupujúcim) obchody s Predávajúcimi.

Predávajúcim je obchodné či výrobná firma v zahraničí, tj. Hlavne v Číne, Hong Kongu a Singapure (ďalej len ,, Dodávateľ ").

1.2. Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom v internetovej nákupnej galérii Lunzo.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

1.3. Prevádzkovateľ sprostredkováva Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov, t.j. objedná za ne tovar u dodávateľa a zaplatí za ne kúpnu cenu, prípadne tovar reklamuje, to všetko za nižšie uvedených podmienok.

1.4. Prevádzkovateľ uzatvára s Kupujúcim zmluvu o sprostredkovaní (ďalej tiež len "zmluva"), a to odoslaním a zaplatením záväznej objednávky na internetovej galérii Prevádzkovateľa. Po uzavretí zmluvy Prevádzkovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.

1.5. Kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi Kupujúcim a Dodávateľom, nie medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim.

 

Výber tovaru, uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy


2.1. Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentované vo virtuálnej ponuke umiestnené na webových stránkach internetovej galérie Lunzo.sk. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, suma predstavujúca súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa a prípadne ďalšie doplňujúce informácie.

2.2. Výber tovaru k objednaniu Kupujúci vykonáva jeho vložením do košíka. Odoslaním výbere tovaru uzatvára Kupujúci s Prevádzkovateľom zmluvu o sprostredkovaní a dáva Prevádzkovateľovi pokyn na objednanie tovaru u Dodávateľa.

2.3. Za výber tovaru zodpovedá Kupujúci.

2.4. Po výbere tovaru Kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty obdrží od Prevádzkovateľa potvrdenie o prijatí výbere tovaru s označením predmetu zmluvy, s uvedením sumy predstavujúce súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa a platobné pokyny pre jej uhradenie pre platbu prevodom alebo vložením na účet Prevádzkovateľa. Okamihom, keď je Prevádzkovateľovi doručený výber tovaru Kupujúcim, je zmluva uzavretá.

2.5. Odoslaním výbere tovaru Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami použitia, a že s nimi súhlasí.

2.6. Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je zaplatenie sumy predstavujúce súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa. Kupujúci tak skladá na účet Prevádzkovateľa zálohu vo výške predmetnej sumy a akonáhle Prevádzkovateľ overí, že je tovar dostupný u Dodávateľa, uplatní zloženú zálohu na úhradu kúpnej ceny tovaru od Dodávateľa a svoje odmeny za sprostredkovanie. V prípade nedostupnosti tovaru vráti Prevádzkovateľ na žiadosť Kupujúceho zloženú zálohu celú späť.

2.7. Na žiadosť Kupujúceho zašle Prevádzkovateľ Kupujúcemu v elektronickej podobe faktúru, v ktorej okrem iného vyčíslia svoju odmenu za sprostredkovanie a kúpnu cenu z tovaru od Dodávateľa. Kupujúci pre tento prípad súhlasí so zaslaním faktúry elektronickou cestou na emailovú adresu, ktorú Prevádzkovateľovi na tento účel oznámia.

2.8. Akékoľvek kurzové straty vzniknuté pri sprostredkovaní nákupe tovaru idú na ťarchu Prevádzkovateľa.

 

Čiastka k úhrade, spôsob platby


3.1. Pri každom tovare v internetovej galérii Prevádzkovateľa je uvedená suma, ktorá predstavuje súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na dopravu. Suma uvedená u tovaru je pre Kupujúceho konečná bez ohľadu na kúpnu cenu tovaru od Dodávateľa a Prevádzkovateľ ju garantuje bez ohľadu na výšku svojej odmeny za sprostredkovanie, okrem výnimky špecifikované v bode 3.2. tohto článku.

3.2. Prevádzkovateľ nemôže garantovať konečnú čiastku predstavujúcu súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa u objednávok v celkovej hodnote vyššej ako 150 EUR, pretože u týchto objednávok môže dôjsť k colnému prerokovanie tovaru. 

3.3. Suma predstavujúca súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa (resp. Záloha na ňu) sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu alebo vkladom na účet Prevádzkovateľa vopred alebo inú ponúkanú online platobnou metódou. Predmetná suma sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet Prevádzkovateľa, týmto momentom sa objednávka Kupujúceho stáva pre neho záväznou. Za služby Prevádzkovateľa nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľov sídliacich prevažne v zahraničí, tj. Číne, Hong Kongu a Singapure.

 

Dodanie tovaru


4.1. Dodávateľ zasiela tovar spravidla do 25 dní od doručenia objednávky Prevádzkovateľom Dodávateľovi. Objednávkou sa na účely tohto Článku rozumie doručenie výbere tovaru Kupujúcim Prevádzkovateľovi a súčasnej zaplatenie sumy predstavujúce súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa na účet Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ objedná za Kupujúceho tovar maximálne do desiatich pracovných dní od uskutočnenia takejto objednávky. Bežná doba dodania je 5 - 20 dní od uskutočnenia objednávky. Dodacia lehota sa môže predĺžiť vplyvom Dodávateľa podľa obdobia v roku (štátne sviatky, Vianoce a pod.). Prevádzkovateľ na požiadanie oznámia Kupujúcemu termín odoslania tovaru Dodávateľom.

4.2. V niektorých prípadoch sa môže stať, že tovar nie je doručený Kupujúcim ani v bežnej dobe dodania. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ garantuje Kupujúcim, že ak im tovar nebude doručený do 120 dní od uskutočnenia objednávky podľa bodu 4.1., Môže Kupujúci požiadať Prevádzkovateľa o vrátenie peňazí v plnej výške alebo o opätovné objednanie tovaru od Dodávateľa. Prevádzkovateľ v takom prípade vracia peniaze na bankový účet Kupujúceho, ktoré mu Kupujúci na tento účel oznámia.

4.3. Ak Kupujúci obdrží objednaný tovar od Dodávateľa po tom, čo mu boli už peniaze vrátené späť, je povinný takýto tovar v lehote 30 dní vydať Prevádzkovateľovi alebo v tejto lehote zaslať Prevádzkovateľovi vrátené peniaze späť.

 

Ďalší ustanovenia


5.1. Slovenské návody nie sú štandardne dodávané s tovarom. Pokiaľ bude mať prevádzkovateľ k dispozícii český alebo anglický návod v elektronickej podobe, poskytne ho na požiadanie Kupujúcemu.

5.2. Kupujúci žiada Prevádzkovateľa, aby s prevedením sprostredkovania začal okamžite, ešte pred koncom štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty či poškodenia zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech Kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúce z tejto udalosti.

5.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

5.5. Odmena Prevádzkovateľa je zahrnutá v sume u tovar uvedený v nákupnej galérii Prevádzkovateľa.

5.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade platne vykonaného odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy s Dodávateľom zabezpečiť vrátenie kúpnej ceny Kupujúcemu zo strany Dodávateľa. V prípade odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy s Dodávateľom je Kupujúci povinný do 5 dní od platného odstúpenia poskytnúť Prevádzkovateľovi číslo zásielky, ktorou bol tovar dodaný Kupujúcim na základe sprostredkovanej kúpnej zmluvy zaslaný späť Dodávateľovi. Po uplynutí tejto lehoty zaniká nárok kupujúceho na sprostredkované vrátenie peňazí zo strany prevádzkovateľa. Spolu so sprostredkovaním refundácie kúpnej ceny od Dodávateľa Prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu dobrovoľne vždy aj inkasovanú odmenu za sprostredkovanie tohto tovaru (bez ohľadu na nemožnosť Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy).

 

Reklamácia


6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie svojich služieb (nedodanie tovaru, oneskorenie s dodaním tovaru alebo dodanie iného tovaru).

6.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akosť a kvalitu tovaru ani za súlad tovaru s ČSN či európskymi normami.

6.3. Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za chybu tovar či za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Dodávateľom tovaru.

6.4. Ak Kupujúci požiada, Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru za Kupujúceho u Dodávateľa za týchto podmienok:

a) od dodania tovaru neuplynula lehota dlhšia ako 14 dní,
b) reklamovaný tovar je v štrnásťdňovej lehote dodaný svojej prevádzke v Čr,
c) tovar určený na reklamáciu nesmie niesť znaky použitia,
 

Zánik a zmena zmluvy


7.1. Ak zistí Prevádzkovateľ dodatočne, tj. Po prvotnom overení dostupnosti tovaru s pozitívnym výsledkom (bod 2.6), že Kupujúcim objednaný tovar Dodávateľ nemá na sklade, ponúkne Kupujúcemu tovar alternatívne (ak bude takéto k dispozícii) a ak nebude Kupujúcim odsúhlasené, vráti celkovú sumu na účet Kupujúceho a objednávku zruší.

7.2. Sprostredkovateľ vracia peniaze na bankový účet Kupujúceho, ktorý mu Kupujúci na tento účel oznámia.

 

Ochrana osobných údajov


8.1 Spracovanie osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 110/2019 Zb. O spracovanie osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Princípy spracovanie osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente, ktorý je dostupný tu.

 

Voľba práva, riešenie sporov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom sa budú vždy riadiť českým právom. Táto voľba sa však v súlade s Článkom 6 ods. 2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (nariadenie Rím I) nedotýka ochrany, ktorú Kupujúcim ako spotrebiteľom vo vzťahu k Prevádzkovateľovi poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva podľa predchádzajúcej vety inak použila.

9.2. Pre súdne riešenie sporov medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim sa dojednáva vo všetkých prípadoch výlučná právomoc českých súdov.

9.3. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Platnosť obchodných podmienok

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 28.12.2022