Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia, Zmluva o sprostredkovaní

1.1. Prevádzkovateľom internetovej galérie Lunzo.sk je spoločnosť Lunzo s.r.o., IČO: 066 67 678, so sídlom: Plzeň, Bělohorská 7, PSČ: 301 00, Čechy (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Ktorá sprostredkováva záujemcom (kupujúcim) obchody s predávajúcim.

Predávajúcim je obchodná či výrobná firma v zahraničí, tj. Hlavne v Číne, Hong Kongu a Singapure (ďalej len ,,Dodávateľ ").

1.2. Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom v internetovej nákupnej galérii Lunzo.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.3. Prevádzkovateľ sprostredkováva Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov, t.j. objedná za neho tovar u dodávateľa a zaplatí za neho kúpnu cenu, prípadne tovar reklamuje, to všetko za nižšie uvedených podmienok.

1.4. Prevádzkovateľ uzatvára s Kupujúcim formou odoslania a zaplatení záväznej objednávky zmluvy o sprostredkovaní (ďalej len "Zmluva"). Po uzavretí zmluvy Prevádzkovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.

1.5. Kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi Kupujúcim a Dodávateľom.

 

2. Výber tovaru k objednaniu, uzavretie zmluvy

2.1. Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentované vo virtuálnej ponuke umiestnené na webových stránkach internetovej galérie Lunzo.sk. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, cena a prípadne ďalšie doplňujúce informácie.

2.2. Výber tovaru k objednaniu kupujúci vykonáva jeho vložením do nákupného košíka. Odoslaním výbere tovaru uzatvára Kupujúci s Prevádzkovateľom zmluvu o sprostredkovaní a dáva Prevádzkovateľovi pokyn na objednanie tovaru u Dodávateľa.

2.3. Za výber tovaru zodpovedá Kupujúci.

2.4. Po výbere tovaru Kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty dostane potvrdenie o prijatí výbere tovaru s označením predmetu zmluvy, cenou a platobné pokyny pre uhradenie, ak platí prevodom alebo vložením na účet Prevádzkovateľa. Okamihom doručenia výbere tovaru je zmluva uzavretá.

2.5. Odoslaním výbere tovaru kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami použitia, a že s nimi súhlasí.

2.6. Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je úhrada ceny v celkovej výške Kupujúcim.

 

3. Cena, spôsob platby

3.1. Cenou sa pre účely týchto všeobecných podmienok použitia rozumie suma, uvedená u každého tovaru v nákupnej galérii, ktorá predstavuje súčet kúpnej ceny u Dodávateľa a odmeny sprostredkovateľa, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na dopravu.

3.2. Prevádzkovateľ Kupujúcemu negarantuje, že je cena konečná. V priebehu doručenia tovaru môže dôjsť k colnému prerokovanie tovaru. Možnosť colného prerokovania môže postihnúť iba objednávky v celkovej hodnote vyššej ako 45 Eur.

3.3. Bližšie informácie a pokyny k colnému konaniu a uplatnenie nároku na kompenzáciu je uvedené v sekcii Colné konanie. Zahraničné Dodávatelia nie sú platcami DPH, nemožno teda na od nich zakúpený tovar uplatniť odpočet DPH.

3.4. Cena sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu alebo vkladom na účet Prevádzkovateľa vopred alebo inú ponúkanú online platobnou metódou. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet Prevádzkovateľa. Úhradou ceny sa objednávka stáva záväznou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľov sídliacich prevažne v zahraničí, tj. Číne, Hong Kongu a Singapure.

 

4. Dodanie tovaru

4.1. Tovar dodáva Dodávateľ. Doba dodania je uvedená u každého produktu a pohybuje sa spravidla od 5-25 pracovných dní. Dodacia lehota sa môže predĺžiť vplyvom dodávateľa a obdobím v roku (štátne sviatky, Vianoce, atď.) Uvádzané dni dodania sú počítané vždy odo dňa odoslania tovaru Dodávateľom, teda sa musí vziať do úvahy doba na spracovanie objednávky.

4.2. Tovar je objednávaný u viac Dodávateľov. Každý dodávateľ zasiela tovar kupujúcemu priamo. Objednávateľ berie na vedomie, že objednaný tovar môže byť Kupujúcemu doručené vo viacerých zásielkach.

4.3. Pokiaľ tovar nie je doručený do 60 dní odo dňa odoslania tovaru Dodávateľom, môže Kupujúci požiadať Prevádzkovateľa o vrátenie peňazí alebo o opätovné objednanie tovaru Dodávateľovi.

4.4. Ak tovar Kupujúci obdrží po vrátení peňazí, je povinný v lehote tridsiatich dní vydať Prevádzkovateľovi tovar alebo zaslať Prevádzkovateľovi vrátené peniaze späť.

 

5. Ďalšie ustanovenia

5.1. Slovenské návody nie sú štandardne dodávané s tovarom.

Pokiaľ bude mať prevádzkovateľ k dispozícii český alebo anglický návod v elektronickej podobe, poskytne ho na požiadanie kupujúcemu.

5.2. Kupujúci žiada Prevádzkovateľa, aby s prevedením sprostredkovania začal okamžite, ešte pred koncom štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty či poškodenia zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúce z tejto udalosti.

5.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

5.5. Odmena Prevádzkovateľa je zahrnutá v kúpnej cene tovaru uvedenom v nákupnej galérii Prevádzkovateľa.

 

6. Reklamácia

6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie svojich služieb (nedodanie tovaru, oneskorenie s dodaním, dodanie iného tovaru).

6.2. Poskytovateľ nezodpovedá za akosť a kvalitu tovaru ani za súlad tovaru s STN či európskymi normami.

6.3. Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Dodávateľom tovaru.

Ak Kupujúci požiada, Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru za Kupujúceho za týchto podmienok:

a) od dodania tovaru neuplynula lehota dlhšia ako 14 dní

b) reklamovaný tovar je v štrnásťdňovej lehote dodaný svojej prevádzke v ČR

c) tovar určený na reklamáciu nesmie niesť znaky použitie

d) zaplatenie reklamačného poplatku vo výške 10% z ceny tovaru na účet: 1485766008/1111

 

7. Zánik a zmena zmluvy

7.1. Ak zistí Prevádzkovateľ dodatočne, že Kupujúcim objednaný tovar Dodávateľ nemá na sklade, ponúkne Kupujúcemu tovar alternatívne (ak bude takéto k dispozícii) a ak nebude Kupujúcim odsúhlasené, vráti celkovú sumu na účet Kupujúceho a objednávku zruší.

7.2. V prípade vrátenia peňazí je doporučené voliť metódu prevodu na bankový účet. Pokiaľ bude Kupujúci požadovať vrátenie peňazí mimo územia Slovenskej republiky bude Kupujúcemu zaúčtovaný poplatok za platbu zloženkou a suma k vráteniu bude o tento poplatok ponížená.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými predpismi.

Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Objednávkou služby kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi, budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám okrem Dodávateľa.

8.2. Kupujúci oznámením svojich údajov pri používaní nákupná galéria (nákup, účasť v súťaži, prihlásenie k odberu noviniek, prispením v diskusii, použitím zákazníckeho servisu i.) Súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami internetovej galérie Lunzo.cz a Dodávateľov na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii či v objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na túto e-mailovú adresu či prostredníctvom SMS. Súhlas Užívateľa so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne ​​či elektronicky odvolať.

8.3. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že sprostredkovateľ musí poskytnúť predávajúcemu mimo Európskej únie osobné údaje kupujúceho. Kupujúci dáva sprostredkovateľovi výslovný súhlas na odovzdanie tretej osobe - predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že sprostredkovateľ nie je schopný ovplyvniť nakladanie s údajmi kupujúcich že sa na nakladanie s osobnými údajmi mimo EÚ nevzťahuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

 

9. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi sprostredkovateľom a záujemcom sa riadi českým právom.

Dojednáva a výlučná právomoc českých súdov.